Behoud van kerkgebouwen begint met inzicht in de waarde van dit erfgoed

 

Actueel Beleidsplan

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

Stichting Kerkenland heeft als statutair doel de bevordering van: 

a) het vergaren, ontwikkelen en verspreiden van kennis
b) onderhoud
c) herbestemming

van bedreigde kerken, synagogen en andere waardige religieuze gebouwen. Het actuele beleid is voornamelijk gericht op onderdeel a) het vergaren, ontwikkelen en verspreiden van kennis van bedreigde kerken, synagogen en andere waardige religieuze gebouwen. Hiermee is Stichting Kerkenland in de praktijk een kennis instituut, en beogen wij met onze kennis in algemene zin een bijdrage te leveren aan ook de onderdelen onderhoud en herbestemming.

Onze belangrijkste en meest concrete bijdrage die we hebben kunnen leveren, is de initiatie, cofinanciering en onderhoud van een digitaal kerkenbestand met bijbehorende ‘kerkenkaart’, met daarin een schat aan informatie over duizenden kerken in het Nederlandse kerkenlandschap. Dit bestand is online publiek toegankelijk, wij zorgen voor de up-to-date invulling. Elders op deze website leest u er meer over

Vervolgens zetten wij ons in voor het gedachtegoed kerkbehoud en oplossingen daarvoor, en de bijbehorende brede maatschappelijke discussie. Dit doen wij middels deelname aan lezingen en symposia en een actieve Instagram pagina.

Op projectbasis stellen wij onze kennis ook beschikbaar aan derde partijen zoals gemeenten, kerkgenootschappen, stichtingen of private partijen uit de kerkelijk erfgoedsector.

 

Op welke wijze de inkomsten worden verkregen

Het grootste deel van onze inkomsten wordt gegenereerd door giften en donaties van particulieren. Sinds oprichting in 2012 is dat bijna 90% van de totale inkomsten. Het restant van de inkomsten bestaat uit baten als tegenprestatie voor het beschikbaar stellen van onze kennis aan derde partijen zoals gemeenten, kerkgenootschappen, stichtingen of private partijen uit de kerkelijk erfgoedsector.

 

Hoe het vermogen wordt beheerd en besteed 

Geld onder beheer van Stichting Kerkenland wordt aangehouden op een rekening courant en een spaarrekening bij ABN Amro bank. Stichting Kerkenland besteedt geld uitsluitend ter ondersteuning en/of realisatie van projecten die direct verband houden met de doelstelling van de stichting zoals hierboven omschreven. De totstandkoming en voortgaand onderhoud van de kerken database en digitale kerkenkaart is in de praktijk de grootste kostenpost. Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning.

 

Steun Stichting Kerkenland